Ułatwienie w dostępie do informacji przestrzennej w powiecie opolskim

 01 wrzesień 2015


Informujemy, że uruchomiony został System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego, do którego dostęp można uzyskać pod adresem: [gis.opole.lublin.pl](http://gis.opole.lublin.pl). Zawiera on informacje katastralne, które mogą być prezentowane na m.in. ortofotomapie lub mapie topograficznej i umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu Lubelskim. Część informacji wyświetla się w trybie publicznym (dostępnym dla każdego użytkownika, m.in. działki i ich numery w poszczególnych obrębach oraz powierzchnia), część dostępna jest wyłącznie w połączeniu chronionym. Celem powstania geoportalu jest ułatwienie pozyskiwania niektórych danych przestrzennych nie tylko przez zainteresowanych mieszkańców powiatu opolskiego, ale także potencjalnych inwestorów. Informacje zawarte w geoportalu mogą ułatwić podjęcie decyzji, co do miejsca lokalizacji lub nabycia nieruchomości, zaś dane ogólne o infrastrukturze urządzeń podziemnych pozwolą na właściwą ocenę wartości nieruchomości. Nakładki w postaci wizualizacji struktury własności i użytkowania gruntów ułatwią decyzje potencjalnym nabywcom. Kolejnym istotnym odbiorcą danych zawartych w geoportalu będą jednostki wykonawstwa geodezyjnego, mogące online zarówno zgłaszać prace geodezyjne na konkretnym terenie, jak i pozyskiwać szczegółowe dane, np. dane o punktach osnów geodezyjnych, treści numerycznej mapy zasadniczej, danych przedmiotowych o poszczególnych działkach i budynkach. I wreszcie pracownicy starostwa powiatowego i komórek organizacyjnych starostwa, gmin, ochrony środowiska, nadzoru budowlanego, zarządu dróg, instytucje branżowe, itp., a także instytucje upoważnione przepisami prawa uzyskają dostęp do danych szczegółowych w zakresie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz danych z numerycznej mapy zasadniczej. Należy jednak pamiętać, iż wszystkie te informacje nie mogą być traktowane jako dane urzędowe, a jedynie dane informacyjne – dokumenty upoważniające do podjęcia czynności urzędowych wydawane są na wniosek przez PODGIK w Opolu Lubelskim po dokonaniu opłaty przewidzianej w cennikach opublikowanych w formie rozporządzenia. Na mapie można wyświetlić wiele warstw, którymi są m.in. obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, kultury czy urzędy. Platforma została również wzbogacona o informacje o dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). W serwisie dostępne są również informacje istotne dla turysty i inwestora. System Informacji Przestrzennej zawiera także informacje z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w tym dane dotyczące terenów zalewowych opracowane w oparciu o zasoby własne Starostwa jaki i dane pozyskane z Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) Projekt o nazwie **„System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powSIP-opolski”** realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. **** **Całkowita wartość projektu: 1 952 282,01 zł** **Kwota dofinansowania z EFRR: 1 659 439,70 zł** **Udział własny: 292 842,31 zł**